MENU

ZADZWOŃ DO NAS
+48 883 242 800
© 2023 by Karol Podowski

Nasze doświadczenie 

to Twoje rozwiązanie

Zapraszam Karol Podowski

Kancelaria Adwokacka w Nidzicy i Olsztynie 

- adwokat Karol Podowski

Adwokat Karol Podowski prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Nidzicy oraz Olsztynie.

Kancelaria Adwokacka swoją ofertę w zakresie porad prawnych oraz reprezentacji Klientów przed sądami i organami państwowymi kieruje zarówno do osób fizycznych, jak też podmiotów gospodarczych.

Adwokat Karol Podowski oprócz porad prawnych udzielanych w siedzibie Kancelarii w Nidzicy oraz w Olsztynie, oferuje usługę porad prawnych udzielanych on-line oraz zastępstwo procesowe na terenie całego kraju.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną również poprzez sporządzanie projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych.

Klienci Kancelarii Karola Podowskiego mogą liczyć na pełne zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Adwokat Karol Podowski w sposób rzetelny i kompleksowy wskazuje możliwości rozwiązania przedstawionego problemu, jak również informuje o potencjalnym ryzyku związanym z prowadzeniem danej sprawy. Kancelaria Adwokacka dąży do wypracowania najbardziej optymalnego i korzystnego rozwiązania konkretnego problemu prawnego.

Kancelaria Adwokacka dba o dobry i stały kontakt z Klientami oraz zapewnia pełną dyskrecję. Wszelkie powierzone informacje przez Klientów objęte są tajemnicą adwokacką.

Więcej informacji na temat

adwokata Karola Podowskiego

Przejdź do kontaktu

Skontaktuj się z Nami
95
%
Wygranych spraw
przez Nasz Zespół
240
Zadowolonych klientów
Naszej Kancelarii
100
%
Zaangażowania
w każdą sprawę

Świadczone Usługi 

Kancelaria prawna zajmuje się w szczególności prawem rodzinnym i opiekuńczym. Klienci Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie i Nidzicy mogą liczyć na pomoc i reprezentację przed Sądem w następujących sprawach:
rozwód, separację, a także w postępowaniach związanych z przemocą w rodzinie. Adwokat Karol Podowski zajmuje się również prowadzeniem spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dziećmi, ustaleniem ojcostwa.
Kancelaria Adwokacka w Nidzicy i Olsztynie specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności spraw: o zapłatę, o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i szkody na osobie, o zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego. Adwokat Karol Podowski udziela wsparcia również w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, dział spadku, a także unieważnieniem testamentu. Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc kredytobiorcom w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych, w tym tzw. kredytów frankowych.

Poza sprawami z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego Kancelaria Adwokacka Karola Podowskiego oferuje pomoc z zakresu prawa karnego.
Prawo rodzinne i opiekuńcze
rozwód, separacja,
unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
ustanowienie rozdzielności majątkowej, zawieranie umów majątkowych małżeńskich,
podział majątku małżeńskiego,
ustalanie pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa),
alimenty,
władza rodzicielska,
ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
kontakty z dzieckiem (w tym kontakty transgraniczne i uprowadzenie dziecka za granicę),
ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
opieka, kuratera.
ubezwłasnowolnienie,
Prawo spadkowe
stwierdzenie nabycia spadku,
przyjęcie i odrzucenie spadku,
dział spadku,
zabezpieczenia spadku i spis inwentarza,
ważność testamentów,
umowy dotyczące spadku,
uznanie za niegodnego dziedziczenia,
wydziedziczenie,
zachowek.
Prawo rzeczowe i zobowiązań
ochrona własności i posiadania,
eksmisja,
zasiedzenie,
zniesienie współwłasności,
rozliczenie konkubinatu,
bezpodstawne wzbogacenie,
wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
niewykonanie umowy, nienależyte wykonywanie umowy.
Prawo pracy
spory pracodawców i pracowników,
zapłata wynagrodzenia za pracę,
zapłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
rozwiązywanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia),
zakaz konkurencji,
mobbing w miejscu pracy.
Odszkodowania, zadośćuczynienia:
szkody komunikacyjne,
błędy medyczne,
czyny niedozwolone,
wypadki w pracy,
szkody związane z utratą lub obniżeniem wartości mienia,
naruszenie dóbr osobistych,
szkody związane z uszkodzeniem ciała, wywołaniem rozstroju zdrowia,
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
roszczenia związane ze śmiercią osoby najbliższej.
Prawo nieruchomości:
zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych,
ustanawianie odrębnej własności lokali,
umowy deweloperskie,
najem i dzierżawa,
odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
eksmisja,
immisje i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości,
wywłaszczenia,
hipoteki,
urządzanie ksiąg wieczystych i uzgadnianie ich treści z rzeczywistym stanem prawnym,
znoszenie współwłasności,
podział i scalanie nieruchomości,
zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Służebność przesyłu
ustanawianie służebności przesyłu za wynagrodzeniem,
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych (np. elektrownie, gazownie, wodociągi
rekompensaty za szkody związane z budową urządzeń przesyłowych (np. gazociąg, linie wysokiego napięcia).
Prawo karne i wykroczeń
reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy lub pełnomocnika,
reprezentacja w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w sprawach o wykroczenia,
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w szczególności wypadki drogowe),
naruszenie nietykalności cielesnej,
przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
przestępstwa łapownictwa, płatnej protekcji, przyjmowania korzyści majątkowych, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych,
przestępstwa dotyczące składania fałszywych zeznań, poświadczenia nieprawdy, podrabiania i przerabianie dokumentów,
oszustwa, wyłudzenia i inne przestępstwa przeciwko mieniu,
przestępstwa dotyczące prania pieniędzy, fałszowania pieniędzy oraz papierów wartościowych,
inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przestępstwa karno – skarbowe,
odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie,
dozór elektroniczny.
Prawo gospodarcze i spółek
reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach, sprawach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych,
otwieranie działalności gospodarczej w Polsce,
tworzenie spółki cywilnej i spółek handlowych,
reprezentacja w postępowaniach rejestrowych,
doradztwo w ramach bieżącej działalności spółki lub innego podmiotu gospodarczego,
reprezentacja w sprawach wynikających ze stosunku spółki lub innego podmiotu (m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów za szkody wyrządzone spółce, wzruszanie uchwał organów spółek, egzekwowanie wykonania umów z kontrahentami);
obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów,
odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki,
zbywanie udziałów w spółkach,
transformacje spółek (łączenie, podział, przekształcenia),
likwidacje spółek.

Adwokat Karol Podowski

Adwokat Karol Podowski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia na Wydziale Prawa i Administracji zakończył wynikiem bardzo dobrym. Po okresie studiów Karol Podowski złożył egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie, pod patronatem wybitnego specjalisty z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego adwokat Mirosławy Pietkiewicz z Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie. Po złożonym egzaminie adwokackim został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie.

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie powstała w 2016 roku. Następnie w 2018 Adwokat Karol Podowski otworzył Kancelarię również w Nidzicy.

Adwokat Karol Podowski posiada dodatkowo uprawnienia mediatora, dzięki czemu prowadzi mediacje pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

Prywatnie adwokat Karol Podowski jest kibicem klubu piłkarskiego Arsenal Londyn oraz kolekcjonerem przedmiotów, w szczególności pocztówek, związanych z rodzinnymi miastem – Nidzicą.

Dane Kontaktowe

SIEDZIBA
ul. Kościuszki 13/2
13-100 Nidzica
FILIA
ul. Prosta 23/2
10-028 Olsztyn
NUMERY TELEFONÓW
+48 883 242 800
+48 535 861 061
ADRESY MAILOWE
adwokat@podowski.pl
sekretariat@podowski.pl

Formularz Kontaktowy

    envelopepaperclipmap-markersmartphonecrossmenuchevron-down